ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นายสุกฤต ตรีวัฒนาวงศ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายธวัชชัย ปินเครือ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลลิตพรรณ คำปวน
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางกนกพร ทรัพย์ธนโชติ
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายจักรพงษ์ ยะเปียง
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวประภาวดี ทิวงศ์ษา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวนันธิดา จิตรจักร
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นายธัญการ วีรเดชะ
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นายสิทธิ์พัฒน์ คำภิโร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายไกรสิทธิ์ โยธิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวยุวดี พิศกูล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวทิราพร คูหาเลิศ
นักกายภาพบำบัด

 

 


พนักงานราชการ/จ้างประจำ

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นางอรวรรณ สุวรรณเตชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอังคณา ทองพุ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศรีเทา ชูทอง
พนักงานซักฟอก  บ2
นางจันทร์ศรี ศุภศร
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2
นายธชายุธ จันทะปา
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2
นายวัฒนา อินต๊ะชมภู
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2
นายเอนก สุริยะลังกา
พนักงานขับรถยนต์  ส2
นายเมธี บุญยงค์
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2

 

 

 

 

 

 

 


พนักงาน พกส

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นายกันตินันท์ บุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายนิรุษ แดงสาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุทธาทิพย์ ด้วงทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิ่นทอง จิตราคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัญศณา ละม่อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวชิรศักดิ์ พานธงรักษ์
ผู้ช่วยช่าง
นางสาวพวงพร ชุมภูบาง
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายศราวุธ ตันสา
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางจีรนุช ปัญญาอุด
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางบุปผา คำเขียว
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายสุรสิทธิ์ รักคิณีย์
พนักงานกู้ชีพ
นายประจักษ์ แก้วแดง
พนักงานกู้ชีพ
นายใย มุ่งเหมือย
พนักงานบริการ
นายสายัณห์ สิงห์เถื่อน
พนักงานบริการ

 


ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมา

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นายปฐมพงษ์ สุภาจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนีรชา บรรจุแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวภัทรมาศ โนจากุล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวพัชนีพร ทองคำดี
นักการแพทย์แผนไทย
นางศิววงศ์ กันคำ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวพัชรินทร์ ชัยชมภู
พนักงานจ้างเหมาบันทึกข้อมูล
นายสวัสดิ์ ฝั้นสาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสายัญ กาวิลเครือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางมยุรี ยิ่งดีเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางฐิติมา ศรีสมุทร
ลูกจ้างรายวัน