ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นายสุกฤต ตรีวัฒนาวงศ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายธวัชชัย ปินเครือ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววาทินี มาโสด
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางกนกพร ทรัพย์ธนโชติ
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายจักรพงษ์ ยะเปียง
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวเพชรลดา เป็นคุณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางนฤมล มานันชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ
นางสาวนันธิดา จิตรจักร
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นายธัญการ วีรเดชะ
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวประภาวดี ทิวงศ์ษา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายสิทธิ์พัฒน์ คำภิโร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายไกรสิทธิ์ โยธิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
 

 

 


พนักงานราชการ/จ้างประจำ

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นางอรวรรณ สุวรรณเตชา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอังคณา ทองพุ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางศรีเทา ชูทอง
พนักงานซักฟอก  บ2
นางจันทร์ศรี ศุภศร
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2
นายธชายุธ จันทะปา
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2
นายวัฒนา อินต๊ะชมภู
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2
นายเอนก สุริยะลังกา
พนักงานขับรถยนต์  ส2
นายเมธี บุญยงค์
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2

 

 

 

 

 

 

 


พนักงาน พกส

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นางสาวพวงพร ชุมภูบาง
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายศราวุธ ตันสา
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางจีรนุช ปัญญาอุด
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางบุปผา คำเขียว
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นายใย มุ่งเหมือย
พนักงานบริการ
นางสุทธาทิพย์ ด้วงทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิ่นทอง จิตราคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายกันตินันท์ บุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวทิราพร คูหาเลิศ
นักกายภาพบำบัด
นายสุรสิทธิ์ รักคิณีย์
พนักงานกู้ชีพ
นายประจักษ์ แก้วแดง
พนักงานกู้ชีพ
นายสายัณห์ สิงห์เถื่อน
พนักงานบริการ
นายสมนึก แก้วโน
พนักงานบริการ
นางมาลี กันทะราช
พนักงานบริการ

 


ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมา

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
นายปฐมพงษ์ สุภาจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนิรุษ แดงสาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอัญศณา ละม่อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวชิรศักดิ์ พานธงรักษ์
ผู้ช่วยช่าง
นางอรวรรณ สิงห์แก้ว
พนักงานบริการ
นางศิววงศ์ กันคำ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวผาณิต ศรีสุทธะ
พนักงานจ้างเหมานักการแพทย์แผนไทย
นางสาวพัชรินทร์ ชัยชมภู
พนักงานจ้างเหมาบันทึกข้อมูล
นายสวัสดิ์ ฝั้นสาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสายัญ กาวิลเครือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางมยุรี ยิ่งดีเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางฐิติมา ศรีสมุทร
ลูกจ้างรายวัน