ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

 

งานเภสัชกรรม

นางสาวมาลินี อินทรสิทธิ์
เภสัชกรชำนาญการ

นายวรพจน์ บุญลือ
เภสัชกรปฏิบัติการ

 

นางสาวชลาลัย วิสเกตุ
เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาววิริยาภรณ์ สมใจ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นางสาวปริศนาลักษ์ วงษ์เศรษฐี
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นางสาวสุจิตรา บุญมาจา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นางสาวชนิดา บุณยรัตนพันธ์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นายใย มุ่งเหมือย
พนักงานบริการ

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261   Fax 054-299323