วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

โครงการสิทธิเบิกจ่ายตรงด้วยบัตรประชาชน

 
 เอกสารดาว์โหลดสิทธิข้าราชการ
 

งานบริหาร/โรงพยาบาลแม่พริก

จัดซื้อจัดจ้าง/โรงพยาบาลแม่พริก

หัวข้อ ขั้นตอนการปฎิบัติการใช้รถ รพ.แม่พริก

 แนวทางการใช้รถราชการ รพ.แม่พริก แนบ file แนวทาง

 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถราชการ รพ.แม่พริก แนบ file ใบขออนุญาต

งานผู้ป่วยนอก
งานผู้ป่วยใน
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานเภสัชกรรม
งานเทคนิคการแพทย์
งานคลินิกพิเศษ
งานทันตกรรม
งานห้องคลอด
งานบริหารงานทั่วไป
งานซักฟอกและจ่ายกลาง
งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
งานแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด
งานสารสนเทศและหลักประกันสุขภาพ
 

 

ทันตแพทย์ธวัชชัย ปินเครือ

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ

ปฏิทินปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอ

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180