วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลแม่พริก มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีและยั่งยืน
พันธกิจ
โรงพยาบาลแม่พริกจะให้บริการ รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนมาตราฐานวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชน
พัฒนาบริการและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 

   
ประวัติโรงพยาบาล
ข้อมูลโรงพยาบาล
(1) การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล
จากแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีเป้าหมายที่จะจัดสร้างโรงพยาบาลในระดับอำเภอให้ครบทุกอำเภอ โรงพยาบาลแม่พริก ก็เป็นหนึ่งในโครงการนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง โรงพยาบาล แม่พริก ตั้งอยู่ปากทางเข้าตัวอำเภอแม่พริก 4  กิโลเมตร มีเนื้อที่ ทั้งหมด ประมาณ 49 ไร่  เริ่มดำเนินงานการก่อสร้างเมื่อปี 2526 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2527 เริ่มเปิดให้บริการ ตรวจรักษาผู้ป่วย
ในวันที่ 21 กรกฎคม 2527 งานส่วนใหญ่เริ่มจากงานการรักษาพยาบาลและให้บริการในสำนักงาน จนกระทั่งมีบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และขยายงานออกนอกสำนักงาน ให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป จนกระทั่งได้มีการเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530  ในฐานะโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ต่อมาได้มีการขยายบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชนระดับ 10 เตียงเป็น 30 เตียง เมื่อเดือนมีนาคม 2541 จนถึงปัจจุบัน
ในปี 2546 อัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลได้ลดลงจึงได้มีการประชุมใน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอปรับลดจำนวนเตียงลงดังนี้
ปรับลดเตียงลงเหลือ     20  เตียง
แยกเป็น
ผู้ป่วยสามัญ
14  เตียง
ผู้ป่วยห้องพิเศษ
 5   เตียง
ห้องแยก
 1   เตียง
(2) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
 - ไม่มี -
(3) ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างได้ผล
2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และใกล้เคียง
3. ผู้นำองค์กรเป็นบุคคลในท้องถิ่นใกล้เคียงและเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
ปัจจุบันได้ โรงพยาบาลแม่พริก ก่อตั้งอ
29 หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
โทรศัพท์ 0-5429-9324 , 0-5434-5145 โทรสาร 0-5429-93
ต้นสังกัด
โรงพยาบาลของรัฐ ต้นสังกัดในส่วนกลาง กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่พริก 29 ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180